خرید
تیک تاک ساعت حواس برام نذاشته
اون رفت و منو تو خودم جا گذاشته
هر روز بی تو من تو این شهر بریدم
بی تو من تو آسمون ستاره ای ندیدم