خرید
خبر از حال منو واسه ستاره نبريد
خبر از عشق منو اين قلب پاره نبريد
خبر از حال منو براي دريا نبريد
خبر از من واسه ی خورشيد زيبا نبريد