خرید
رهسپارم زِغمت با گذر ثانیه ها
باز لعنت به تنِ بی پدرِ ثانیه ها
من که از تلخیِ هجرِ تو گذر می کردم
باز از نو شده ام همسفرِ ثانیه ها