خرید
هرشب تو فکر و رویای رسیدن به توام
نشسته عشقت توجون و حس و روحم
هر شب تا صبح تو ترس از دست دادن توام
مثه اسید میریزه فکرش بد تو روحم