خرید
الا ای ایزد اینان و آنان
الا ای مهربان جانان جانان
تویی تاب و توان طینت من
تویی تنها ترین تابنده ی من