خرید
پرده ی سیاه شب ، دوباره باز پایین اومد
اشک چشمام ، دوباره به روی گونه هام اومد
خواب دیگه به روی چشمام نمیاد
مثل تو کسی به دنیا نمیاد