خرید
قرامون نبود جدایی
کجایی عشق من کجایی
ی بار نشد بگم خدایی
دوست دارم، چه اشتباهی