خرید
اونور شیشه نم بارون اینور شیشه اشک من
دلم آسمون گرفته هیشکی نمونده پشت من
سر روی شونه های تو میذاشتم و خواب میدیدم
باز توی خواب قلب تو رو عاشق و بی تاب میدیدم