خرید
ای دلم جز دیگری عاشق شوی
گر به این دلدار دهی
دل به کشتن می دهم
حال صاحبان گر نظری کرده اند