خرید
بهترین زندگی هم بیان بدن به دست من
تو كه میونش نباشی بی شک میشه شکست من
اگه تموم آسمون بشه برام یه سایه بون
بدون تو نمیخوامش اینو بدون نامهربون