خرید
خوشحالم ازاینکه باتوهستم
بی پیک وشراب وباده مستم
درجشن ترانه ی غرورم
دربام مدینه ی سرورم