خرید
جایی که تصمیمِ تو با یک بغض معنا می شود
جائیست که احساسِ تو با مرگ تنها می شود
بیزار از خود می شوی،آن دم که با صد آرزو
چیزی به نامِ عشق با تقدیر حاشا می شود