خرید
روزگاری من و غم، چون دو رفیق
رهروانی پا به پا، چون دو شفیق
زندگی با او برایم سختِ سخت
سختی اش در راه من ،چون قلوه سنگ