خرید
هرجا که خوبی میبینم آری همش کار توست
تو بدان ای یار شیرین که دلم مال توست
اگه من سرخوش و مستم تو بدان کار توست
تا دنیا دنیاست این جان تو بدان مال توست