خرید
اشک هایم را ببین با آه و سوز همسو شده
چشم هایم را ندیدی که دیگر بی سو شده؟
با هر قطره ی اشک به یاد میاورم روزی را
که تو گفتی به من ای عشق,حل کن مشکل ها را