خرید
این حس دوباره بازم وجودمو گرفته
قلب پر احساسم را جنونیت گرفته
مرهم بر این قلب من هیچ اثری ندارد
هر طبیبی که آمد جنونت را گرفته