خرید
تو دستات قد دنیا درد داری
ولی صبری شبیه مرد داری
دلت سنگینه از بمبای دیشب
سرت آتیش و قلب سرد داری