خرید
هرجایی باشی یادم نمیره آسون رفتی
فردایی میاد تو خواب رویات داغون هستی
گفتی نمیشه که این دل ما با هم یکی شه
به من بگو که بعد از دستام گرمای کی شه