خرید
ای روزگار لعنتی سهم من از شادی کجاست
این که دلم شادی بخوادکی گفته حرف نابجاست
چون حقّمو میخوام ازت این قد منو غمگین نکن
امشب یه خورده راه بیا اسب غرورو زین نکن