خرید
فقط حرف ، حرف ، حرف
اون مسیرشو برعکس رفت
واسه خواسته هاش از قصد رفت
نترسید از فرصتایی که از دست رفت