خرید
تو رفتی و سرت شلوغ شد با چند غریبه
خاک تنم بی تو مریضه
پاییز به نفس هام حریصه
تو نباشی آفت تنهایی از خاکم لبریزه