خرید
زنده شد قلب من با ملودی صدای تو
پرواز کرد روح من با موسیقی کلام تو
تو خواننده ی روزهای ابری قلب منی
تو نوازنده شبهای خسته روح منی