خرید
حس می کنم تو تنهایی دارم دیوونه می شم
از این دل شکسته ام شکایتی پیش بکشم
چرا تو رفتی از پیشم تنهام گذاشتی بار دگر
با یک دل و هزار امید می نشینم در بر بید