خرید
گر جوانی بی حوصله از راه رسد
چونکه بیند دیوانگی عاشق شود
گر چه خوش نباشد صورتش آن
آنکه داناتر است خوشبخت هست آن