خرید
گشته ام در پی تو ، کوچه به کوچه ، همه جا
نیست اما یک نشان ، نیست حتی یک صدا
بی قرارم کردی و رفتی ، دریغ از یک نگاه
ماندم و خواندم برایت ، با هزاران درد و آه