خرید
من نمی فهمم آخه این حالمو
یه جوری معلقم توویه فضا
حسه عاشقی یه حاله گنگیه
مثله یک سرخوشیه بی انتها