خرید
بیا این امانتی مال توه
حلقه ای که مونده جا تو مشت من
حلقه ای که زنده شد روزی به عشق
بیا دیگه خالی مونده پشت من