خرید
امشب شب رقص و آواز ستاره هاست
امشب شب عاشق شدن دلهای ماست
امشب تو باید بدونی که من میمونم
پای عشقی که تا ابد همراه ماهاست