خرید
آهای ای دل تنها دارم میرم به دریا
ب یاد میخوام بیارم خاطرات لب دریا
با تو تو جاده چالوس میخوندیم و می خوندیم
چه خوش بودیم ما دوتا با بازی میون اون همه امواج