خرید
من سراغتو گرفتم از تموم خاطراتم
همه جا هستی و انگار پاک نمیشه رد پاتم
خاطره اگه نمی موند زندگی چه ساده تر بود
یاد خنده های زیبات لحظه هامو نمیسوزوند