خرید
با من سرِ ناسازگاری دارد این دل
پیشِ تو جا مانده نگاهم بعدِ آن روز
رفت این دلو یک عاشقِ دیوانه آمد
با نغمه های آتشین و شعر جانسوز