خرید
ما دو تا عاشق و دلباخته و زخمی شبیهِ هَمیم
ما دو نفر مثلِ یِه روحیم که تویِ دو تا بدنیم
گاهی وقتها این سرنوشت با ما بد جور شوخی میکنه
یِه وقتایی هم روزگار با ماها خوش تا نمیکنه