خرید
دل دادم به تو دل کندی ازم
دل گرمم به تو دل سردی ازم
این قلبه گلم بازیچه که نی
دل دادم به تو دل بستی ب کی