خرید
من از یاد تو زیر بارون سیرم
از غروب های ابری دلگیرم
تو با خنده گفتی که میرم
ندونستی منم که با شنیدنش میمیرم