خرید
ی شب میدونم بی خبر
میمیرم ومیرم سفر
نمیدونم کجا می رم
نمیدونم چرا می رم