خرید
یقین کن دوست دارد تو را خدا
ز هر بهار گل فرستد برایت این خدا
ز هر صبح که چشم باز کنی ، بینی خدا
این آفتاب را فرستاده او، خدا