خرید
حسن و صواب چو پیش بدان در پناه شد
معنا شطح بگشت و هدایت تباه شد
صوفی چو مصحفی به کف آورد و خط بخواند
ید را ضیا چون ظلمت فرعون سیاه شد