خرید
واسه آینده ای که با رویاهام میسازم
خستم از جنگیدنایی که تهش میبازم
خستم از حرفای خوبی که فقط حرفه و بس
از دلی که دست هرکسی سپردمش، شکس (ت)