خرید
بشکنم و بسازم هر لحظه خود را در دم و بازدم
چنان نور خورشید بعد از باران
مداوم و ملایم بگذرد هزارم سخت بگذرد دردم
لرزان است دستم با شروع طوفان