خرید
بین دو راهی عشقت نشستم
با خودم و دلم غریبه هستم
دلم واسه خودش نقشه می کشه
داره خط و نشون واسم می کشه