خرید
فکر تو هرشب خیالم را به پرسه می برد
طرح لبخند تو ، ماه را هم به خلسه می برد
باده هم این طور مرا ازخویشتن بیرون نکرد
نقش روی شال تو و طرح شمسه می برد