خرید
عاشق چابکسواره رهرو راهه ستاره
بی کسی های شبونم با حضورت میشه چاره
ای رفاقت قدیمی گرم و ساده و صمیمی
تو گل خوشه ی مهتاب، چلچراغه زندگیمی