خرید
عطره سیبی جون پناهی
توو چشمات برکه ی ماهی
شونه هات امنیت عشق
به تنه جادم نگاهی