خرید
یه وقتایی دلم میخواد بِهِت نزدیکتر باشم
با سمفونیِ احساست من هارمونیک تر باشم
دلم میخواد که همراهم تو باشی وقتِ دلشوره
دوریت خیلی برام سخته مثلِ وصله یی ناجوره