خرید
تو این روزای بارونی بوی عطر پاییزی تو چه خوبه
تو سرمای کوچه ها هم نفس شدن با نفسات چه خوبه
انگشتای سردمو گم میکنم تو مشت تو چه خوبه
با تو خوندن ترانه های عاشقانه چه خوبه