خرید
می خوام تو رو باور کنم این بار هم میبخشمت
من عاشقت هستم زیاد تو خوابهام میدیدمت
زیبایی بی حد تو پای منو زنجیر کرد
حرف توی چشمای تو بازم منو درگیر کرد