خرید
باز من موندم این دفتر با یه خودکار آبی
باز من موندم با این همه واژه های تکراری
به اسم تو که میرسم کلماتم لکنت میگیرن
لال میشن روزه سکوت میگیرن