خرید
خوش به حال من که تو رو دارم
غم ندارم و کم نمیارم
من دیگه چیزی کم ندارم
طرز نگاهات خیلی خاصه دلم باهات روراسته