خرید
قهره خورشید بی تو با من، خونه تاریکه و تاره
قاصدک این روزا دیگه خبر خوبی نداره
بوته یاس سپیدت دیگه از همه بریده
خیلی وقته خشکه برگاش خیلی وقته گل نمی ده