خرید
دارد برای رسيدن به تو دير می شود
دارد دلم ديگر از زندگی سير می شود
بيچاره جوانی ام كه در ابتدای راه
دارد آهسته ز دوریِ تو پير می شود